Όροι Χρήσης Καταστήματος – Όροι Πώλησης

Η χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος, των ιστοσελίδων του και των εν γένει παρεχόμενων υπηρεσιών του από τον επισκέπτη/χρήστη προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη συμφωνία του με τους παρακάτω όρους χρήσης, που ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου, το οποίο περιλαμβάνεται στον ιστοχώρο του.

 1. Ορισμοί

Πωλητής είναι η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία “ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ Ι. ΚΟΥΡΤΗΣ Α.Ε.”, με αριθμό Γ.Ε.Μ.Η 002951901000 και ΑΦΜ 094414050, με διεύθυνση αλληλογραφίας: Μαλακώντα 6, Κηφισιά Αττικής, ΤΚ: 14564, και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail): maroussi@kourtis.gr.

Πελάτης είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που επισκέφθηκε, έκανε χρήση των υπηρεσιών ή αγόρασε προϊόντα στο ηλεκτρονικό κατάστημα (web store) www.kourtis.gr.

Οι Όροι Πώλησης (εφεξής οι “Όροι”) ρυθμίζουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του Πελάτη και του Πωλητή, τις τιμές των εμπορευμάτων, την διαδικασία πληρωμής, τους όρους, την παράδοση, την εγγύηση ποιότητας των εμπορευμάτων, την επιστροφή και ανταλλαγή προϊόντων, την ευθύνη.

 1. Γενικές διατάξεις

Οι παρόντες Όροι, με την έγκρισή τους από τον Πελάτη (εφ’ όσον διαβάσει τους Όρους και σημειώσει το σημάδι ελέγχου «Έχω διαβάσει και συμφωνώ με τους κανόνες του www.kourtis.gr) είναι νομικά δεσμευτικοί για τους συμβαλλομένους και διέπουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του Πελάτη και του Πωλητή, τους όρους αγοράς και εξόφλησης των προϊόντων, τον τρόπο παράδοσης και επιστροφής των προϊόντων, την ευθύνη των συμβαλλομένων και άλλα θέματα σχετικά με την αγορά και πώληση προϊόντων στο ηλεκτρονικό κατάστημα www.kourtis.gr.

Το ηλεκτρονικό κατάστημα www.kourtis.gr πωλεί στο έδαφος της  Ελληνικής Δημοκρατίας, της Κυπριακής Δημοκρατίας, καθώς και στα υπόλοιπα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα έχουν το δικαίωμα να αγοράσουν:

 1. φυσικά πρόσωπα που έχουν συμπληρώσει την προβλεπόμενη ηλικία δικαιοπρακτικής ικανότητας, των οποίων η ικανότητα δικαίου δεν περιορίζεται από το δικαστήριο (δικαστική συμπαράσταση κτλ.).
 2. ανήλικοι ηλικίας μεταξύ δεκατεσσάρων (14) και δεκαοχτώ (18) ετών, μόνο με την συγκατάθεση των γονέων ή των κηδεμόνων τους.
 3. νομικά πρόσωπα.
 4. εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποι όλων των ανωτέρω.

Με την επιβεβαίωση των Όρων, ο Πελάτης επιβεβαιώνει ότι έχει το δικαίωμα να αγοράσει τα προϊόντα στο ηλεκτρονικό κατάστημα www.kourtis.gr

Ο Πωλητής διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει ή να συμπληρώσει τους Κανόνες ανά πάσα στιγμή σε περίπτωση ανάγκης ή υπό τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στην νομοθεσία της Ελληνικής Δημοκρατίας. Οι Πελάτες θα ενημερωθούν για αυτό μέσω σύνδεσης στο www.kourtis.gr ή με την αγορά προϊόντων για πρώτη φορά μετά την έναρξη ισχύος των νέων Όρων. Ως εκ τούτου, ο Πελάτης παρακαλείται να ελέγχει το περιεχόμενο των Όρων για ενδεχόμενες αλλαγές.

Εάν ο Πωλητής έχει το δικαίωμα ή την υποχρέωση να παρέχει έγγραφα ή πληροφορίες στον Πελάτη μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ο Πελάτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την παροχή στον Πωλητή μιας λειτουργούσας και ιδιόκτητης ηλεκτρονικής διεύθυνσης.

Το ηλεκτρονικό κατάστημα www.kourtis.gr παρέχει Ασφαλείς Ηλεκτρονικές Συναλλαγές. Εφαρμόζονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα το πρωτόκολλο SSL (Secure Sockets Layer), κρυπτογράφηση κλειδιού, μέγεθος 2048 bits.

 1. Πολιτική Προσωπικών Δεδομένων

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων (εφεξής «ελεγκτής δεδομένων») του ηλεκτρονικού καταστήματος www.kourtis.gr είναι η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ Ι. ΚΟΥΡΤΗΣ Α.Ε.», με αριθμ. Γ.Ε.ΜΗ. 002951901000 και ΑΦΜ 094414050, που εδρεύει στην Μαλακώντα 6, Κηφισιά Αττικής ΤΚ: 14564, Ελλάς, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail): maroussi@kourtis.gr, η οποία έχει και την ιδιότητα του Πωλητή.

Οι κανόνες επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (εφεξής οι “Κανόνες”) ρυθμίζουν τις βασικές αρχές συλλογής, επεξεργασίας και αποθήκευσης προσωπικών δεδομένων, στα οποία βασίζεται ο ελεγκτής δεδομένων κατά την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του Πελάτη (επισκέπτη/εγγεγραμμένου χρήστη/αγοραστή).

Η λειτουργία του ηλεκτρονικού καταστήματος διέπεται συγχρόνως από την χρήση του ισχύοντος  Κώδικα Δεοντολογίας. Τα δεδομένα Πελατών συλλέγονται για καθορισμένους και νόμιμους σκοπούς, και τυγχάνουν επεξεργασίας κατά τρόπο δίκαιο και ακριβή. Τα προσωπικά δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία με ασφαλή μέσα για την αποτροπή αυτών των δεδομένων από παράνομη καταστροφή, αποκάλυψη ή άλλη παράνομη δραστηριότητα.

Ο Πελάτης συμφωνεί ότι τα προσωπικά δεδομένα που υποβάλλει εθελοντικά κατά την στιγμή της παραγγελίας ((είτε με εγγραφή είτε χωρίς εγγραφή του σε αυτόν τον ιστοχώρο) θα υποβληθούν σε επεξεργασία για σκοπούς πώλησης προϊόντων και υπηρεσιών στο ηλεκτρονικό κατάστημα www.kourtis.gr και σύμφωνα με τους παρόντες Κανόνες.

Κατά την παραγγελία των προϊόντων, ο Πελάτης πρέπει να αναφέρει στα σχετικά πεδία πληροφοριών που παρέχει ο Πωλητής τα προσωπικά του στοιχεία που είναι απαραίτητα για την ορθή εκτέλεση της παραγγελίας: όνομα, επώνυμο, διεύθυνση παράδοσης, τηλέφωνο και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Συμφωνώντας ότι τα προσωπικά του δεδομένα θα υποβληθούν σε επεξεργασία για σκοπούς πώλησης προϊόντων και υπηρεσιών στο ηλεκτρονικό κατάστημα του Πωλητή, ο Πελάτης συμφωνεί επίσης να υποβάλει την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τον αριθμό τηλεφώνου που καθορίζει ο ίδιος προκειμένου να αποστέλλονται σε αυτά τα στοιχεία επικοινωνίας τα μηνύματα πληροφόρησης που είναι απαραίτητα για την ολοκλήρωση της παραγγελίας.

Ο ελεγκτής δεδομένων αναγνωρίζει και σέβεται το δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή κάθε Πελάτη που παραγγέλλει από το ηλεκτρονικό κατάστημα www.kourtis.gr. Ο ελεγκτής δεδομένων συλλέγει και χρησιμοποιεί τα προσωπικά δεδομένα του Πελάτη (όνομα ή όνομα, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και άλλες πληροφορίες που παρέχει το ηλεκτρονικό κατάστημα κατά την στιγμή της παραγγελίας) για την επεξεργασία παραγγελιών ή την εκπλήρωση άλλων συμβατικών υποχρεώσεων. Ο Πελάτης μπορεί να εκφράσει την συγκατάθεσή του ή την αποδοκιμασία του για την χρήση των προσωπικών του δεδομένων για λόγους άμεσου μάρκετινγκ. Κάνει αυτό επιλέγοντας το πλαίσιο «Συμφωνώ ότι τα προσωπικά μου δεδομένα θα χρησιμοποιηθούν για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ». Κατόπιν αυτού ο Πωλητής αποστέλλει ένα τακτικό ενημερωτικό δελτίο στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Πελάτη. Κάθε τέτοιο e-mail επιτρέπει στον Πελάτη να διαγραφεί από το ενημερωτικό δελτίο [στο τέλος του ενημερωτικού δελτίου υπάρχει μια επιλογή “Unsubscribe (= Διαγραφή)”], ώστε ο Πελάτης, αν το αποφασίσει οποτεδήποτε να μην λαμβάνει πλέον το ενημερωτικό δελτίο. Ο Πελάτης πρέπει να έχει υπ’ όψιν ότι οι λίστες αλληλογραφίας είναι ανεξάρτητες μεταξύ τους. Εάν αποφασίσει να καταργήσει την εγγραφή του από το ενημερωτικό δελτίο του Πωλητή, θα εξακολουθεί να λαμβάνει μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με τον λογαριασμό του, όπως ειδοποιήσεις κατάστασης παραγγελιών, μηνύματα επαναφοράς κωδικού πρόσβασης και άλλα. Εάν αποφασίσει ότι δεν θέλει πλέον να χρησιμοποιεί το κατάστημα του Πωλητή και επιθυμεί να καταργήσει τα προσωπικά του δεδομένα από την βάση δεδομένων του Πωλητή (ή εάν θέλει να λάβει όλα τα προσωπικά δεδομένα που σχετίζονται με τον λογαριασμό του), μπορεί να στείλει ένα σχετικό e-mail στο maroussi@kourtis.gr.

Ο Πωλητής επιβεβαιώνει ότι τα προσωπικά δεδομένα που παρέχονται από τον Πελάτη θα υποβληθούν σε επεξεργασία αποκλειστικά με σκοπό την πώληση προϊόντων και υπηρεσιών στο ηλεκτρονικό κατάστημα www.kourtis.gr με σκοπό την ανάλυση των δραστηριοτήτων του Πωλητή και του άμεσου μάρκετινγκ, εκτός εάν ο Πελάτης έχει αρνηθεί την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ. Ο Πωλητής αναλαμβάνει να μην αποκαλύψει τα προσωπικά δεδομένα του Πελάτη σε τρίτους, εκτός από τα στελέχη, τους υπαλλήλους, τους συνεργάτες (σε περίπτωση που ο Πελάτης επιθυμεί να παραγγείλει υπηρεσίες συνεργατών που προσφέρονται από το Ηλεκτρονικό Κατάστημα του Πωλητή) ή τους προστηθέντες/βοηθούς εκπλήρωσης του Πωλητή που παρέχουν υπηρεσίες παράδοσης ή άλλες υπηρεσίες που σχετίζονται με την ορθή εκτέλεση της εντολής του Πελάτη. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, τα προσωπικά δεδομένα του Πελάτη μπορούν να γνωστοποιούνται σε τρίτους μόνο σύμφωνα με την διαδικασία που καθορίζεται από την νομοθεσία της Ελληνικής Δημοκρατίας.

Τα προσωπικά δεδομένα που έχουν συμφωνήσει να χρησιμοποιηθούν για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ αποθηκεύονται σε μια ενεργή βάση δεδομένων και χρησιμοποιούνται για τρία (3) χρόνια για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ. Μετά από αυτήν την περίοδο, τα δεδομένα πελατών αμέσως (αυτομάτως) καταστρέφονται. Τα προσωπικά δεδομένα καταστρέφονται αυτόματα από τον ελεγκτή.

Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΓΚΠΔ 2016/679), τυχόν ειδικότερης εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας για ορισμένους τομείς, της εκάστοτε ισχύουσας ελληνικής νομοθεσίας για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών (Ν. 3471/2006, ως εκάστοτε ισχύει) και τις αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ).

 

Υποχρέωση Διαφάνειας

Ο Πελάτης έχει το δικαίωμα να έχει πρόσβαση στα προσωπικά του δεδομένα, καθώς και το δικαίωμα να διορθώνει ή να διαγράφει λανθασμένα, ελλιπή, ανακριβή προσωπικά δεδομένα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail): maroussi@kourtis.gr ή καλώντας το +30 210 8066245.  Στην περίπτωση αυτή, ο Πωλητής πρέπει να εφαρμόσει αμέσως το αίτημα του Πελάτη (εντός 1-2 ημερών).  Ο Πελάτης εφ’ όσον θεωρεί ότι δεν ικανοποιείται από την απάντηση του ενημερώνεται ότι έχει δικαίωμα προσφυγής στην αρμόδια εποπτική αρχή (Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, www.dpa.gr, Κηφισίας 1-3, Τ.Κ.: 11523, Αθήνα).

 

Αλλαγή των κανόνων

Ο ελεγκτής δεδομένων έχει το δικαίωμα να αντικαταστήσει εν μέρει ή πλήρως τους Κανόνες, κοινοποιώντας τους στο ηλεκτρονικό κατάστημα του www.kourtis.gr.

Οι προσθήκες ή οι τροποποιήσεις των Κανόνων τίθενται σε ισχύ από την ημερομηνία δημοσίευσής τους, δηλαδή από την ημέρα που εμφανίζονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα www.kourtis.gr. Εάν ο Πελάτης διαφωνεί με τη νέα έκδοση των Κανόνων, έχει το δικαίωμα να το αρνηθεί εγγράφως. Εάν ο Πελάτης συνεχίσει να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες που παρέχει το ηλεκτρονικό κατάστημα μετά την συμπλήρωση ή την τροποποίηση των Κανόνων, ο Πελάτης θεωρείται ότι αποδέχεται την νέα έκδοση των Κανόνων.

 

Παρουσίαση και διαβίβαση πληροφοριών

Όλες οι ειδοποιήσεις σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων παρέχονται στον ελεγκτή δεδομένων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου maroussi@kourtis.gr ή ταχυδρομικώς. Η απάντηση παρέχεται από τον ελεγκτή δεδομένων στην ίδια μορφή με το μήνυμα ή την αξίωση που ο Πελάτης έχει λάβει.

 1. Η σύναψη της σύμβασης πώλησης

Για την πραγματοποίηση της παραγγελίας στο ηλεκτρονικό κατάστημα www.kourtis.gr απαιτούνται:

 • Η συμπλήρωση της ειδικής φόρμας με τα απαραίτητα στοιχεία για την σύναψη της σύμβασης πώλησης.
 • Η ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων της σύμβασης πώλησης και των όρων χρήσης, ιδίως την συλλογή και όπου απαιτείται την χρήση προσωπικών δεδομένων.

Ο Πελάτης μπορεί να παραγγείλει προϊόντα με τους εξής τρόπους:

 1. με ηλεκτρονική εγγραφή στο www.kourtis.gr
 2. χωρίς εγγραφή στο www.kourtis.gr
 3. από το τηλέφωνο
 4. μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Η συμφωνία μεταξύ του Πελάτη και του Πωλητή θεωρείται ότι συνάπτεται από τη στιγμή που ο Πελάτης, μετά την επιλογή του αντικειμένου που πρέπει να αγοραστεί, κάνει «κλικ» στον σύνδεσμο “Παραγγελία” και όταν ο Πωλητής έρχεται σε επαφή με τον Πελάτη μέσω τηλεφώνου ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που καθορίζεται από τον Πελάτη. Το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο επιβεβαιώνει την παραγγελία αποστέλλοντας ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με την επιβεβαίωση της παραγγελίας.

Κάθε συμφωνία αγοράς μεταξύ Πελάτη και Πωλητή καταχωρείται και αποθηκεύεται στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων του www.kourtis.gr.

 1. Δικαιώματα Πελάτη

Ο Πελάτης θα έχει το δικαίωμα να αγοράσει τα προϊόντα στο ηλεκτρονικό κατάστημα www.kourtis.gr  σύμφωνα με την διαδικασία που ορίζεται σε αυτούς τους Όρους και σε άλλα τμήματα του ιστοχώρου του ηλεκτρονικού καταστήματος του Πωλητή.

Ο Πελάτης έχει το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά του δεδομένα και το δικαίωμα να ζητήσει την διόρθωση εσφαλμένων, ελλιπών, ανακριβών προσωπικών δεδομένων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο e-mail: maroussi@kourtis.gr ή καλώντας το +210 8066 245. Στην περίπτωση αυτή, ο Πωλητής πρέπει να συμμορφωθεί άμεσα με το αίτημα του Πελάτη (εντός 1-2 εργάσιμων ημερών).

Ο Πελάτης έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει από την σύμβαση αγοράς και πώλησης προϊόντων που συνάπτεται με το ηλεκτρονικό κατάστημα www.kourtis.gr, ειδοποιώντας εγγράφως τον Πωλητή (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, αναφέροντας το στοιχείο που πρέπει να επιστραφεί και τον αριθμό παραγγελίας του) το αργότερο δεκατέσσερις (14) ημέρες από την ημέρα παράδοσης. Ο Πελάτης μπορεί να ασκήσει το δικαίωμα υπαναχώρησης μόνο αν το αντικείμενο δεν έχει υποστεί ζημιά, δεν έχει αλλοιωθεί κατά την εμφάνισή του, δεν έχει μετακινηθεί σε άλλο τόπο από τον τόπο παράδοσης, δεν έχει χρησιμοποιηθεί και έχει διατηρηθεί στην αρχική του συσκευασία. Τα  δε έξοδα επιστροφής βαρύνουν τον Πελάτη.

 1. Υποχρεώσεις του Πελάτη

Ο Πελάτης οφείλει να πληρώσει εμπροθέσμως τα προϊόντα, να τα αποδεχθεί ή να τα επιστρέψει σύμφωνα με την διαδικασία που καθορίζεται από τους παρόντες Όρους. Σε περίπτωση αλλαγής της παραγγελίας από τον Πελάτη, αυτός πρέπει αμέσως να ενημερώσει τον Πωλητή σχετικά.

 1. Δικαιώματα Πωλητή

Ο Πωλητής έχει το δικαίωμα να καθορίσει το ελάχιστο μέγεθος του καλαθιού αγορών, δηλαδή το ελάχιστο ποσό, με το οποίο θα εκτελεστεί η εντολή του Πελάτη. Το ύψος αυτού του ποσού είναι ορατό κατά την προβολή του καλαθιού αγορών.

Εάν ο Πελάτης επιχειρήσει να υπονομεύσει την σταθερότητα και την ασφάλεια του ηλεκτρονικού καταστήματος ή παραβεί τις υποχρεώσεις του, ο Πωλητής έχει το δικαίωμα να περιορίσει ή να αναστείλει άμεσα και χωρίς προειδοποίηση την χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος ή σε εξαιρετικές περιπτώσεις να ακυρώσει την εγγραφή του Πελάτη.

Σε σοβαρές περιπτώσεις, ο Πωλητής μπορεί να αναστείλει ή να τερματίσει το ηλεκτρονικό κατάστημα χωρίς ειδοποίηση προς τον Πελάτη.

Ο Πωλητής έχει το δικαίωμα να ακυρώσει την παραγγελία χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση προς τον Πελάτη, αν ο Πελάτης δεν καταβάλει το αντίτιμο των προϊόντων εντός επτά (7) εργάσιμων ημερών από την πραγματοποίηση της πληρωμής με τραπεζική μεταφορά.

Ο Πωλητής διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τους όρους και τις προϋποθέσεις παράδοσης ή να τερματίσει την παραγγελία χωρίς καθυστέρηση λόγω σημαντικών λόγων, ειδοποιώντας τον Πελάτη και επιστρέφοντας την πληρωμή, εάν ο Πελάτης έχει ήδη πληρώσει γι’ αυτό.

 1. Υποχρεώσεις Πωλητή

Ο Πωλητής αναλαμβάνει την υποχρέωση να παρέχει στον Πελάτη πρόσβαση στις υπηρεσίες που παρέχει το ηλεκτρονικό κατάστημα www.kourtis.gr  σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στους παρόντες Όρους και σε άλλα μέρη του ηλεκτρονικού καταστήματος.

Ο Πωλητής αναλαμβάνει την υποχρέωση να σέβεται το δικαίωμα απορρήτου του Πελάτη σε προσωπικές πληροφορίες που ανήκουν σε αυτόν, δηλαδή να επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα που καθορίζει ο Πελάτης.

Ο Πωλητής αναλαμβάνει την υποχρέωση να παραδώσει τα προϊόντα που έχει παραγγείλει ο Πελάτης στην διεύθυνση που καθορίζει ο Πελάτης υπό τους όρους που καθορίζονται στον Όρο [10].

Εάν ο Πωλητής δεν είναι σε θέση να παραδώσει στον Πελάτη το παραγγελθέν προϊόν λόγω σημαντικών περιστάσεων, ο Πωλητής αναλαμβάνει την υποχρέωση να προσφέρει ανάλογο προϊόν ή όσο το δυνατόν πιο παρόμοιο με τα χαρακτηριστικά του. Εάν ο Πελάτης αρνείται να αποδεχθεί ένα  παρόμοιο προϊόν, ο Πωλητής αναλαμβάνει να επιστρέψει τα χρήματα που καταβλήθηκαν στον Πελάτη μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες, εφ’ όσον έχει πραγματοποιηθεί προπληρωμή.

Εφ’ όσον ο Πελάτης ενεργοποιήσει την δυνατότητα της υπαναχώρησης του Όρου [5] και υπό την επιφύλαξη των προϋποθέσεων που εκεί αναφέρονται, ο Πωλητής αναλαμβάνει εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από την ρητή ενεργοποίηση της υπαναχώρησης εκ μέρους του Πελάτη να παραλάβει τα προϊόντα και να επιστρέψει τα χρήματα που καταβλήθηκαν από τον Πελάτη.

 1. Τιμές των προϊόντων, διαδικασία πληρωμής και όροι

Οι τιμές των προϊόντων στο ηλεκτρονικό κατάστημα και στην παραγγελία είναι σε ευρώ.

Ο Πελάτης πληρώνει για τα προϊόντα με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:

 1. Πληρωμή μέσω τραπεζικής μεταφοράς κατά την οποία ο Πελάτης, αφού λάβει την επιβεβαίωση της παραγγελίας, μεταφέρει τα χρήματα στον υποδειχθέντα τραπεζικό λογαριασμό της www.kourtis.gr. Αφού ο Πελάτης επιλέξει αυτόν τον τρόπο πληρωμής, οφείλει να μεταφέρει τα χρήματα στον τραπεζικό λογαριασμό του Πωλητή εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την υποβολή της παραγγελίας. Ο Πελάτης οφείλει κατά τη διάρκεια της τραπεζικής συναλλαγής να σημειώσει τον αριθμό παραγγελίας στο πεδίο ‘Αιτιολογία’ (για παράδειγμα: …….. 123456).

 

Λεπτομέρειες για τραπεζική συναλλαγή:

Αποδέκτης: ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ Ι. ΚΟΥΡΤΗΣ Α.Ε.

 • Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.

Αριθμός λογαριασμού: 5024 000197 836

ΙΒΑΝ: GR1301720240005024000197836

PIRAEUS BANK.

Διεύθυνση Τράπεζας: Οδός ΡΟΥΠΕΛ 4 , Κηφισιά , ΤΚ 14564

SWIFT/BIC: PIRBGRAA

 

 • Τράπεζα Eurobank Α.Ε.

Αριθμός λογαριασμού: 0026 0110 87 0200034978

ΙΒΑΝ: GR1802601100000870200034978

EUROBANK SA.

Διεύθυνση Τράπεζας: Οδός Λεωφόρος Κηφισίας 334, Ν Ερυθραία , ΤΚ 14563

SWIFT/BIC: ERBKGRAA

 

 • Τράπεζα Alpha

Αριθμός λογαριασμού: 153-00-2320-000744

ΙΒΑΝ: GR4201401530153002320000744

ALPHA BANK.

Διεύθυνση Τράπεζας: 17ο χιλ. Εθνικής Οδού Αθηνών – Λαμίας, Κηφισιά,

ΤΚ 14564

SWIFT/BIC: CRBAGRAA

 

 • Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε

Αριθμός λογαριασμού: 141/47052972

ΙΒΑΝ: GR7601101410000014147052972

NATIONAL BANK of GREECE.

Διεύθυνση Τράπεζας: Οδός  Κηφισίας 273 & Αδριανού , Κηφισιά , ΤΚ 14561

SWIFT/BIC: ETHNGRAA

Αιτιολογία: Αριθμός Παραγγ. (πχ. 123456)

 

 1. Πληρωμή με πιστωτική ή χρεωστική κάρτα visa ή mastercard μέσω διαδικτύου κατά την οποία ο Πελάτης μπορεί να πληρώσει με χρέωση πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας μέσω διαδικτύου κατά την ολοκλήρωση της παραγγελίας του.

 

Με τον συγκεκριμένο τρόπο πληρωμής ο Πελάτης μεταφέρεται σε ασφαλές περιβάλλον συναλλαγών της συνεργαζόμενης τράπεζας που έχει αναλάβει τη δρομολόγηση των καρτών, όπου και θα τού ζητηθούν όλα τα στοιχεία της κάρτας του.

 

Τα τιμολόγια ΦΠΑ περιλαμβάνουν τα επιλεγμένα εμπορεύματα, τις ποσότητες, τις εκπτώσεις, την τελική τιμή των προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων όλων των φόρων και κάθε άλλη πληροφορία που απαιτείται κατά τα σύγχρονα λογιστικά πρότυπα.

 1. Παράδοση προϊόντων

Ο Πωλητής παραδίδει τα προϊόντα στον Πελάτη σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στις περιγραφές των προϊόντων. Αυτοί οι όροι είναι ενδεικτικοί και δεν ισχύουν σε περιπτώσεις όπου ο Πωλητής δεν διαθέτει τα απαιτούμενα προϊόντα σε απόθεμα και ο Πελάτης έχει ενημερωθεί έγκαιρα για την έλλειψη των παραγγελθέντων προϊόντων. Μπορεί, όμως, η παράδοση να λάβει χώρα νωρίτερα κατόπιν προηγούμενης συνεννοήσεως με τον Πελάτη. Δεν αποκλείεται τμηματική αποστολή επιμέρους προϊόντων μίας παραγγελίας, εφ’ όσον αυτό συμφωνηθεί με τον Πελάτη.

Ταυτόχρονα, ο Πελάτης συμφωνεί ότι, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η παράδοση ενδέχεται να καθυστερήσει λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων πέραν του ελέγχου του Πωλητή. Στην περίπτωση αυτή ο Πωλητής αναλαμβάνει την υποχρέωση να επικοινωνήσει άμεσα με τον Πελάτη και να συμφωνήσει τους νέους όρους παράδοσης.

Σε όλες τις περιπτώσεις, ο Πωλητής απαλλάσσεται από την ευθύνη για παραβίαση των προθεσμιών παράδοσης των προϊόντων, αν τα προϊόντα δεν παραδοθούν στον Πελάτη ή δεν παραδοθούν στον Πελάτη εγκαίρως λόγω περιστάσεων που εξαρτώνται από τον Πελάτη.

Τρεις (3) ημέρες πριν από την παράδοση, ο Πωλητής επικοινωνεί με τον Πελάτη για να συμφωνηθεί η ακριβής ώρα παράδοσης στον ίδιο ή στο πρακτορείο/μεταφορική εταιρεία που έχει επιλέξει. Οι παραγγελίες εκτελούνται εντός του εργασίμου οκταώρου (09:00 πμ – 17:00 μμ) εκτός Σαββάτου, Κυριακής και (επισήμων) αργιών.

Σε κάθε περίπτωση ο Πωλητής ενημερώνει έγκαιρα τον Πελάτη για τον χρόνο παράδοσης.

 

Κατά την παραγγελία προϊόντων, ο Πελάτης μπορεί να επιλέξει την μέθοδο παράδοσης των προϊόντων, δηλ. να χρησιμοποιήσει την υπηρεσία παράδοσης που παρέχεται από τον Πωλητή, ή να τα αναλάβει από το σημείο συλλογής του Πωλητή.

 

Παράδοση προϊόντων στον Πελάτη:

Ο Πελάτης, ο οποίος επιλέγει την υπηρεσία παράδοσης κατά την στιγμή της παραγγελίας, αναλαμβάνει να αναφέρει τον ακριβή τόπο παράδοσης των προϊόντων.

Ο Πελάτης αναλαμβάνει να δεχθεί ο ίδιος τα προϊόντα. Σε περίπτωση που ο αναφερόμενος στην παραγγελία ως παραλήπτης Πελάτης δεν μπορεί να παραλάβει ο ίδιος θα πρέπει έγκαιρα να το γνωστοποιήσει στον Πωλητή. Σε περίπτωση που ο Πελάτης δεν μπορεί να δεχθεί ο ίδιος τα προϊόντα και τα προϊόντα παραδοθούν στην καθορισμένη διεύθυνση και με βάση άλλες πληροφορίες που παρέχει ο Πελάτης, ο Πελάτης δεν δικαιούται να προβάλει αξιώσεις κατά του Πωλητή σχετικά με την παράδοση των προϊόντων σε ένα ακατάλληλο πρόσωπο.

Η παράδοση (μεταφορά) προϊόντων εντός Αττικής είναι δωρεάν και εκτελείται από τον Πωλητή, ενώ στην υπόλοιπη Ελλάδα εκτελείται από πρακτορείο/μεταφορική εταιρεία που επιλέγεται ελεύθερα από τον Πελάτη, ο οποίος αναλαμβάνει την ευθύνη για την αποστολή τους και τα έξοδά της.

Σε περίπτωση που στην διεύθυνση παράδοσης που έχει δώσει ο Πελάτης είναι δύσκολη η πρόσβαση από μέσο μεταφοράς του Πωλητή (π.χ. φορτηγό) ή δεν επιτρέπεται η είσοδος στα μέσα μεταφοράς του Πωλητή, τότε ο Πελάτης παρακαλείται να το γνωστοποιήσει κατά την καταχώρηση της παραγγελίας έτσι ώστε να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα. Σε περίπτωση που δεν γίνει η ενημέρωση, τότε ο Πωλητής έχει το δικαίωμα να παραδώσει τα προϊόντα στο κοντινότερο προσβάσιμο από το μέσο μεταφοράς σημείο ή να ζητήσει επιπλέον χρέωση από τον Πελάτη για την παράδοση των εμπορευμάτων έως το πεζοδρόμιο της εισόδου.

Τα έπιπλα παραδίδονται μόνο στον τόπο όπου μπορεί να φτάσει το όχημα της μεταφορικής.

Εντός Αττικής ο Πωλητής αναλαμβάνει την υποχρέωση να μεταφέρει τα έπιπλα μέχρι τον ακριβή χώρο παράδοσης (π.χ. να ανεβάσει τα έπιπλα στο διαμέρισμα του Πελάτη). Στις περιπτώσεις όπου το ανέβασμα των προϊόντων σε όροφο κρίνεται αδύνατο από τις σκάλες ή από τον ανελκυστήρα, τότε η παράδοση θα πραγματοποιηθεί με επιπλέον κόστος χρέωσης γερανού εφόσον ο Πελάτης συναινεί σε αυτό.          Εντός Αττικής σχεδόν όλα τα έπιπλα παραδίδονται μη συναρμολογημένα σε κουτιά και συναρμολογούνται από τον Πωλητή επί τόπου.

Εκτός Αττικής όλα τα έπιπλα παραδίδονται μη συναρμολογημένα σε κουτιά από πρακτορείο που έχει επιλέξει ο Πελάτης και σε περιπτώσεις που απαιτείται συναρμολόγηση τα έπιπλα συνοδεύονται από οδηγίες συναρμολόγησης και απαραίτητα προς τούτο εξαρτήματα.

 

Παραλαβή από τα σημεία συλλογής του Πωλητή:

Ο Πελάτης μπορεί να παραλάβει τα προϊόντα δωρεάν από το σημείο συλλογής του Πωλητή, όταν αυτά είναι διαθέσιμα, ήτοι από τις κεντρικές αποθήκες της εταιρείας «Αριστείδης Ι. Κούρτης Α.Ε.» στην Κηφισιά Αττικής (οδός Μαλακώντα 6, ΤΚ: 145 64).

 

Τα παραγγελθέντα προϊόντα πρέπει να παραληφθούν το αργότερο εντός είκοσι (20) ημερών από την παραλαβή της επιβεβαίωσης του Πωλητή ότι η παραγγελία είναι ‘έτοιμη’ (τα προϊόντα έχουν συγκεντρωθεί και είναι έτοιμα για παραλαβή). Εάν ο Πελάτης δεν παραλάβει τα προϊόντα εγκαίρως, ο Πωλητής τον ειδοποιεί με e-mail και στην περίπτωση που εκείνος δεν ανταποκριθεί διατηρεί το δικαίωμα να τερματίσει την παραγγελία χωρίς προειδοποίηση και να επιστρέψει το ποσό που έχει πληρωθεί.

Τα προϊόντα μπορούν να παραληφθούν μόνο από το πρόσωπο που κατέθεσε την παραγγελία ή το πρόσωπο που κατονομάζεται κατά την στιγμή της παραγγελίας. Κατά την παραλαβή των προϊόντων, είναι απαραίτητο να μεταφερθεί και να προσκομιστεί έγκυρο έγγραφο ταυτότητας (δελτίο ταυτότητας, διαβατήριο ή νέο υπόδειγμα άδειας οδήγησης) στον υπάλληλο/προστηθέντα του Πωλητή.

 

Κατά την παράδοση των προϊόντων στον Πελάτη, ο Πελάτης, μαζί με τον Πωλητή ή τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του, ελέγχει την κατάσταση της αποστολής και των αντικειμένων και υπογράφει το έγγραφο παραλαβής – παράδοσης. Μετά την παραλαβή της αποστολής από τον Πελάτη, τα προϊόντα θεωρείται ότι έχουν παραδοθεί στην κατάλληλη κατάσταση, δεν παρουσιάζουν ελαττώματα και δεν υπάρχουν διαφορές στη σύνθεση των αντικειμένων. Αν ο Πελάτης παρατηρήσει ότι η συσκευασία των προϊόντων είναι κατεστραμμένη (τσαλακωμένη, υγρή ή έχει καθ’ οιονδήποτε τρόπο εξωτερικά υποστεί φθορά), τα προϊόντα είναι κατεστραμμένα ή δεν είναι σωστά συναρμολογημένα, πρέπει να το επισημάνει, παρουσία του Πωλητή ή του αντιπροσώπου/υπαλλήλου/προστηθέντος του ή του υπαλλήλου του πρακτορείου μεταφοράς, ώστε να συνταχθεί έκθεση σχετικά με παραβάσεις/ασυμφωνίες ως προς την παραγγελία. Εάν ο Πελάτης δεν προβεί σε τέτοιες ενέργειες, ο Πωλητής θα απαλλαγεί από την ευθύνη του έναντι του Πελάτη για τυχόν ελαττώματα των προϊόντων, εκτός εάν τα ελαττώματα αυτά δεν μπορούσαν να εντοπιστούν με εξωτερική επιθεώρηση.

 

Εάν ο Πωλητής δεν παραδώσει τα προϊόντα μέσα στην προθεσμία και ο Πελάτης έχει πληρώσει για τα προϊόντα και την παράδοση τους, ο Πωλητής θα επικοινωνήσει με τον Πελάτη, προσπαθώντας να προσδιορίσει άλλο χρόνο παράδοσης. Εάν ο Πελάτης δεν παραλαμβάνει τα προϊόντα, τα προϊόντα αυτά θα επιστραφούν στον Πωλητή, η παραγγελία θα ακυρωθεί και τα χρήματα του Πελάτη, εάν έχουν καταβληθεί, θα επιστραφούν στον ίδιο τραπεζικό λογαριασμό.

 1. Εγγύηση προϊόντων

Τα χαρακτηριστικά κάθε προϊόντος που πωλείται στο www.kourtis.gr  παρατίθενται στη γενική περιγραφή κάθε προϊόντος.

Ο Πωλητής δεν ευθύνεται για το γεγονός ότι τα προϊόντα στο ηλεκτρονικό κατάστημα ενδέχεται να μην ταιριάζουν με το πραγματικό μέγεθος, το σχήμα και το χρώμα των προϊόντων εξ αιτίας των χαρακτηριστικών της οθόνης που χρησιμοποιείται από τον Πελάτη.

Τα προϊόντα καλύπτονται μόνον από την νομική εγγύηση 24 μηνών, αρχομένη από την ημερομηνία της παράδοσης, όπως ορίζει η Ε.Ε., εκτός αν στην περιγραφή του προϊόντος αναφέρεται και τυχόν συμπληρωματική εμπορική εγγύηση από τον Πωλητή.

Συνθήκες ισχύος εγγύησης:

 • Κατά την διάρκεια της διαδικασίας συναρμολόγησης, ο Πελάτης πρέπει να έχει ακολουθήσει τις οδηγίες συναρμολόγησης.
 • Το προϊόν χρησιμοποιήθηκε για τον επιδιωκόμενο σκοπό και διατηρείται σύμφωνα με τους κανόνες εποπτείας.

 

Ο Πελάτης χάνει το δικαίωμα εγγύησης στην περίπτωση που:

 • Δεν τήρησε τους κανόνες συντήρησης και εποπτείας των προϊόντων.
 • Τα προϊόντα υπέστησαν ζημία από τον Πελάτη.
 • Η φθορά των προϊόντων δεν προέρχεται από ανωτέρα βία.

 

Σύμφωνα με τη νομοθεσία της ΕΕ, εντός της νόμιμης διετούς περιόδου εγγύησης, τα ελαττωματικά προϊόντα πρέπει να επισκευάζονται ή να αντικαθίστανται χωρίς καμία επιβάρυνση του Πελάτη. Στις επιβαρύνσεις περιλαμβάνονται και τυχόν έξοδα αποστολής. Συνεπώς, καταρχήν ο Πωλητής αναλαμβάνει όλα τα μεταφορικά έξοδα (τα έξοδα της αποστολής του ελαττωματικού προϊόντος από τον Πελάτη στον Πωλητή και της επιστροφής του επισκευασμένου προϊόντος στον Πελάτη).

Ωστόσο, ο Πωλητής διατηρεί το δικαίωμα να ελέγξει αν το προϊόν είναι ελαττωματικό κατά την παράδοσή του. Σ’ αυτή την περίπτωση, ο Πελάτης αναλαμβάνει το κόστος μεταφοράς του προϊόντος πίσω στον Πωλητή και αργότερα μπορεί να ζητήσει να τού επιστραφούν τα έξοδα αποστολής, εφ’ όσον ο Πωλητής συμφωνήσει ότι όντως το προϊόν ήταν ελαττωματικό.

Ο Πωλητής δεν ευθύνεται για την φθορά των προϊόντων λόγω κακής χρήσης εκ μέρους του Πελάτη. Οφείλει μόνον να ενημερώνει τον Πελάτη στην περιγραφή του προϊόντος για το πώς πρέπει να συντηρεί τα προϊόντα που χρειάζονται ιδιαίτερη φροντίδα, όπως π.χ. ότι το δέρμα είναι ευαίσθητο υλικό που μπορεί να καταστραφεί εύκολα από τον ιδρώτα ή τη χρήση ακατάλληλων προϊόντων καθαρισμού.

 1. Επιστροφή και αντικατάσταση προϊόντων

Ο Πελάτης μπορεί υπαναχωρήσει, δηλαδή να επιστρέψει το προϊόν, χωρίς να διευκρινίσει το λόγο, εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημέρα παραλαβής του, εάν το προϊόν βρίσκεται στην αρχική συσκευασία και δεν έχει χρησιμοποιηθεί.

Τα ελαττωματικά προϊόντα είτε διορθώνονται είτε αντικαθίστανται.

Προκειμένου να επιστραφούν τα προϊόντα σύμφωνα με τον παρόντα Όρο, ο Πελάτης ενημερώνει τον Πωλητή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο μέσω e-mail maroussi@kourtis.gr  (Ο Πελάτης μπορεί να στείλει φωτογραφίες των ελαττωμάτων ή ζημιών ούτως ώστε ο Πωλητής να ανταποκριθεί ευχερέστερα και ταχύτερα στην επιδιόρθωση του προβλήματος).

Κατά την επιστροφή των προϊόντων στον Πελάτη πρέπει να πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

 • το επιστρεφόμενο προϊόν πρέπει να είναι στην αρχική του συσκευασία. Εξυπακούεται ότι για την επιθεώρηση του προϊόντος φυσικά ο Πελάτης μπορεί να κόψει την ταινία συσκευασίας που κρατά τα πακέτα κλειστά.
 • το προϊόν δεν πρέπει να είναι κατεστραμμένο από τον Πελάτη (οι αλλαγές στην εμφάνιση του προϊόντος ή της συσκευασίας του που ήταν απαραίτητες για την επιθεώρηση του προϊόντος δεν μπορούν να θεωρηθούν ως ουσιαστικές αλλαγές στην εμφάνιση του προϊόντος).
 • το προϊόν δεν πρέπει να χρησιμοποιείται χωρίς απώλεια της εμφάνισης του εμπορίου (άθικτες ετικέτες, προστατευτικά φιλμ κλπ.).
 • η επιστροφή του προϊόντος πρέπει να συνοδεύεται από απόδειξη της αγοράς και παράδοσής του και την κάρτα εγγύησης, αν παραδόθηκε τέτοια.

Δεν γίνονται αποδεκτές επιστροφές λευκών ειδών με ανοιγμένες συσκευασίες (π.χ. σεντόνια, παπλώματα, μαξιλάρια, προστατευτικά μαξιλαριών και στρωμάτων, κτλ.).

Ο Πωλητής έχει το δικαίωμα να μην αποδεχθεί τα προϊόντα που επιστρέφει ο Πελάτης, εάν ο Πελάτης δεν ακολουθήσει την διαδικασία επιστροφής που ορίζεται στον παρόντα Όρο.

Τα επιστρεφόμενα προϊόντα μπορούν να παραδοθούν από τον ίδιο τον Πελάτη. Εάν ο Πελάτης δεν έχει την ευκαιρία να επιστρέψει τα προϊόντα ο ίδιος, ο Πωλητής αναλαμβάνει να παραλάβει τα προϊόντα και να τα αντικαταστήσει με παρόμοια κατάλληλα προϊόντα. Σε περίπτωση που ο Πωλητής δεν έχει παρόμοια προϊόντα, επιστρέφει στον Πελάτη τα χρήματα που καταβλήθηκαν για το(α) πωληθέν(τα) προϊόν(τα). Ο Πωλητής οφείλει να επιστρέψει στον Πελάτη τα χρήματά του εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από την παραλαβή του αιτήματός του ακύρωσης της αγοράς. Ωστόσο, ο Πωλητής μπορεί να μην επιστρέψει τα χρήματα στον Πελάτη, εάν δεν λάβει τα προϊόντα ή απόδειξη για την επιστροφή τους εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από την ενημέρωσή του για ακύρωση της αγοράς. Οι επιστροφές και οι αλλαγές προϊόντων πραγματοποιούνται σύμφωνα με τους Όρους που ισχύουν κατά την στιγμή που εκφράστηκε η πρόθεση του Πελάτη για επιστροφή/αλλαγή.

Σε όλες τις περιπτώσεις, τα χρήματα για τα επιστρεφόμενα προϊόντα μεταφέρονται με εντολή πληρωμής στον τραπεζικό λογαριασμό του πληρωτή και μόνο. Τα χρήματα επιστρέφονται μόνο για το προϊόν και όχι για τις πληρωμένες υπηρεσίες. Τα επιστρεφόμενα προϊόντα θα παραληφθούν από τον πλησιέστερο χώρο που μπορούν να φτάσουν τα φορτηγά του Πωλητή ή του πρακτορείου μεταφοράς και των συνεργατών τους.

 1. Ευθύνη

Ο Πελάτης είναι πλήρως υπεύθυνος για την ορθότητα των προσωπικών δεδομένων που παρέχει στον Πωλητή. Εάν ο Πελάτης δεν παράσχει ακριβή προσωπικά δεδομένα, ο Πωλητής δεν ευθύνεται για τυχόν προκύπτουσες συνέπειες και δικαιούται να απαιτήσει από τον Πελάτη αποζημίωση για τις άμεσες ζημιές που τυχόν υποστεί.

Ο Πελάτης είναι υπεύθυνος για τις ενέργειες που πραγματοποιούνται μέσω αυτού του ηλεκτρονικού καταστήματος.

Ο εγγεγραμμένος Πελάτης είναι υπεύθυνος για τη μεταβίβαση των δεδομένων σύνδεσης σε τρίτους. Εάν οι υπηρεσίες που παρέχονται από το www.kourtis.gr  χρησιμοποιούνται από τρίτο μέρος που συνδέεται στο ηλεκτρονικό κατάστημα χρησιμοποιώντας τα δεδομένα σύνδεσης του Πελάτη, ο Πωλητής αντιμετωπίζει το πρόσωπο αυτό ως Πελάτη.

Ο Πωλητής απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη σε περίπτωση που η ζημία προκύπτει από το γεγονός ότι ο Πελάτης, ανεξάρτητα από τις συστάσεις του Πωλητή και τις υποχρεώσεις του, δεν συμμορφώθηκε με τους παρόντες Όρους, παρόλο που τού δόθηκε τέτοια ευκαιρία.

Εάν το ηλεκτρονικό κατάστημα του Πωλητή περιέχει συνδέσμους προς ιστοσελίδες άλλων φυσικών ή νομικών προσώπων (εταιρειών, ιδρυμάτων, οργανισμών κτλ.), ο Πωλητής δεν ευθύνεται για την λειτουργία αυτών, ούτε διατηρεί, ελέγχει ή αντιπροσωπεύει τους ιστοχώρους ή τα πρόσωπα αυτά.

 1. Ανταλλαγή πληροφοριών

Ο Πωλητής αποστέλλει όλες τις κοινοποιήσεις σύμφωνα με την παράγραφο [3.2.] των παρόντων Όρων στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που παρέχει ο Πελάτης.

 1. Τελικές διατάξεις

Εάν ο Πελάτης δεν είναι ικανοποιημένος με την ποιότητα των προϊόντων που αγόρασε ή την ποιότητα της παρασχεθείσης υπηρεσίας, μπορεί να ενημερώσει την διοίκηση της Εταιρείας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην διεύθυνση: maroussi@kourtis.gr. Ομοίως, εάν ο Πελάτης δεν είναι ικανοποιημένος με την απάντηση της Εταιρείας σε έγγραφο ή ηλεκτρονικό αίτημά του, αξίωση ή καταγγελία του σχετικά με ένα προϊόν που αγόρασε στο www.kourtis.gr

Όλες οι διαφωνίες που προκύπτουν από την εφαρμογή αυτών των Όρων κατ’ αρχήν διευθετούνται με διαπραγμάτευση. Σε περίπτωση διαφωνίας, οι διαφορές επιλύονται σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται από την νομοθεσία της Ελληνικής Δημοκρατίας.

Αυτοί οι Όροι έχουν ενημερωθεί μέχρι την 1η Ιουνίου 2020. Οιεσδήποτε αλλαγές στους Όρους θα ανακοινώνονται σύμφωνα με τον Όρο [2.6.].

 1. Πνευματική Ιδιοκτησία

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και σήμα

Όλος ο σχεδιασμός της ιστοσελίδας, το κείμενο, τα γραφικά, η επιλογή και οι ρυθμίσεις αυτής, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της εταιρείας “Αριστείδης Ι. Κούρτης Α.Ε.” και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού και ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων. Επιφυλασσομένων όλων των δικαιωμάτων, κάθε κείμενο ή εικόνα που φέρει τα σύμβολα ‘ΚΟΥΡΤΗΣ’ είναι σήματα ή καταχωρημένα σήματα και χρησιμοποιούνται στο παρόν κατόπιν αδείας των αντίστοιχων ιδιοκτητών τους.

 1. Εναλλακτική Επίλυση Διαφορών

Σύμφωνα με την Οδηγία 2013/11/ΕΚ, η οποία ενσωματώθηκε στην Ελλάδα με την Κ.Υ.Α. 70330/2015, προβλέπεται πλέον και η δυνατότητα ηλεκτρονικής επίλυσης καταναλωτικών διαφορών με την διαδικασία Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (Ε.Ε.Δ. – Alternative Dispute Resolution) στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εάν ο πελάτης έχει την ιδιότητα του καταναλωτή (δηλ. φυσικό πρόσωπο που ενεργεί εκτός επαγγελματικής ιδιότητας) και έχει οιοδήποτε πρόβλημα με αγορά που πραγματοποίησε από τον ιστοχώρο μας μπορεί να κινήσει την διαδικασία Ε.Ε.Δ. δια μέσου της ενιαίας ενωσιακής πλατφόρμας για την ηλεκτρονική επίλυση διαφορών (πλατφόρμα ΗΕΔ) διαθέσιμη στο https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage

Αλλαγή Γραμματοσειράς
SWITCH THE LANGUAGE
Καλάθι